นโยบายและข้อบังคับ

การรับประกัน

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

 1. 1. ระยะเวลาและประกันสินค้า 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. 2. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ หรือชิ้นส่วนของเครื่อง ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 3. 3. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานวันที่ซื้อ รุ่น ยี่ห้อ และเอกสารการซื้อขายต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับประกันสินค้า
 4. 4. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี
  1. 4.1 ความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องของเครื่องอันเกิดจากใช้งานผิดวิธี การซ่อม เปลี่ยนอะไหล่หรือส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งอะไหล่หรือชิ้นส่วน นั้น ไม่ใช่ของหรือบริษัทฯไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเห็นชอบจากบริษัทฯให้ใช้ได้ โดยบุคคลอื่นหรือการรื้อซ่อมโดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจาก บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากศูนย์บริการที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ
  2. 4.2 การทดลองการสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการ ความผิดพลาดหรือความประมาทใน การใช้สินค้า และรวมถึงการใช้งานผิดประเภท
  3. 4.3 ความเสื่อมของอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานตามปกติ สึกหรอ ฉีกขาด และขึ้นสนิมได้ เช่น ซีลยาง, ชุดเฟือง, ใบมีด, โถปั้น, หลอดไฟ, แปรง ถ่าน, ฮีตเตอร์, วอร์มเกียร์, ปุ่มควบคุม, กระจก, ไส้กรอง, ลูกลอย, แผ่นหิน, ขารองเครื่อง, นํ้ามันเครื่อง, สารหล่อลื่ น, เทปผ้า, หรือ สายพาน เป็นต้น
  4. 4.4 ความเสียหายอันเกิดจากภายนอก ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการควบคุมของสินค้า แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใช้กับสินค้า หรือ ของหน่วยงานอื่น หรือ สถานที่ติดตั้งเครื่อง เช่น แรงดันไฟฟ้า / แก๊ส / แรงดันนํ้า ที่ผิดไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด ไฟฟ้าดับ นํ้าประปาไม่ไหล เป็นต้น
  5. 4.5 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือฟ้าผ่า เป็นต้น รอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์หรือแมลง
  6. 4.6 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยจากการเมืองและสงคราม
  7. 4.7 รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานหรือเกิดขึ้นตามกาลเวลา
  8. 4.8 เครื่องที่ขาดการบำรุงรักษาโดยช่างเทคนิคของบริษัทอย่างถูกวิธี จนเป็นเหตุให้เครื่องชำรุดเสียหาย
 5. 5. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


การเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯจะทำการเปลี่ยน/คืนเมื่อลูกค้าได้ทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯระบุไว้โดยสมบูรณ์เท่านั้น

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า

1.1 สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องเกิดจากความผิดพลาดทางผลิตหรือการขนส่งเท่านั้น สินค้าและบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี)ต้องไม่แตกหักเสียหาย และ คงสภาพ เดิม
1.2 ลูกค้าต้องนำเอกสารส่งคืนมาให้ครบถ้วนโดยไม่เกินเวลา 7 วันหลังจากนับจากวันที่รับสินค้า หากเกินเวลาจากวันดังกล่าว บริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี) ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย

2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าของลูกค้าที่ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่หรือคืนเงิน ให้แก่ลูกค้า

3. กรุณาเก็บรายละเอียดและเลขที่คำสั่งซื้อของลูกค้า และ ถ่ายวิดีโอเมื่อได้รับสินค้าและขณะแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการยืนยันการรับและ รูปลักษณ์สินค้า หากลูกค้าไม่มีวิดีโอยืนยันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนในทุกกรณี

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทฯขอทำการหักค่า ดำเนินการ 5%

5. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากไม่พึงพอใจในสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

6. ลูกค้าจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้าบัญชีชื่อลูกค้าพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เพื่อความปลอดภัยกรุณาขีดคร่อมและระบุ “ใช้สำหรับการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าเท่านั้น”)

7. หากบริษัทฯ ยินยอมคืนเงินให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารภายใน 20 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารการขอคืน เงินครบถ้วนสมบูรณ์

8. บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี

8.1 สินค้าไม่ได้ซื้อจาก www.champintertrade.com

8.2 สินค้าที่เกิน 7 วัน (นับจากวันที่รับสินค้า)

8.3 สินค้าที่มีความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง

8.4 สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.champintertrade.com/ เราได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

2. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก
2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

4.ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

5. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

8. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

10. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถแจ้งความจำนงมาที่เมล์ info@champintertrade.com หลังจากตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีเรียบร้อย ทางเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบ

11. วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ info@champintertrade.com